FAQ

Pytania najczęściej zadawane przez inwestorów

 • Czym są fundusze dla inwestorów kwalifikowanych?

  Fundusze dla inwestorów kwalifikowanych nie są dostępne dla klientów detalicznych. Fundusze Jet dają inwestorom – najczęściej instytucjom finansowym i osobom fizycznym – znacznie większe możliwości inwestycyjne niż byliby oni w stanie zrealizować samodzielnie. Inwestorzy mogą inwestować poprzez fundusze Jet tylko wtedy, gdy są świadomi ryzyka towarzyszącego inwestowaniu w taki fundusz i jeśli inwestycja jest adekwatna do ich sytuacji finansowej. Informacje te inwestorzy muszą potwierdzić w odpowiedniej deklaracji przed dokonaniem inwestycji. Status inwestora kwalifikowanego jest następnie potwierdzany przez administratora funduszu.

 • Co to znaczy, że fundusze Jet są funduszami zamkniętymi?

  Udziały posiadane przez inwestorów w funduszu zawsze odpowiadają wartości posiadanych przez fundusz aktywów (tj. głównie niepłynnych udziałów w przedsiębiorstwach). W związku z tym fundusz nie ma możliwości umorzenia udziałów na żądanie inwestora lub grupy inwestorów w trakcie okresu inwestycyjnego.

 • Kiedy mogę zainwestować w fundusze Jet?

  Obecnie możliwa jest inwestycja w fundusz Jet Industrial Lease. Zapisy do funduszu Jet 2 zakończyły się. Fundusz pozyskał pełne finansowanie.

 • Jaka jest oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji w Fundusze Jet?

  Zakładana wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) z inwestycji w Fundusze Jet 2 i Jet 3 wynosi 15% rocznie – po odliczeniu kosztów i opłat. Dla otwartego funduszu nieruchomości Jet Industrial Lease zakładana stopa zwrotu to 8% rocznie. Obecnie średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji wynosi 12,69% (dla udziałów Klasy I1 a według stanu na 31 marca 2024).

  Uwaga: Stopy zwrotu z inwestycji nie są gwarantowane. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych zysków.

 • Kto może inwestować w Fundusze Jet?

  Fundusze Jet są dostępne zarówno dla prywatnych inwestorów kwalifikowanych jak i inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze funduszy, rodzinne firmy inwestycyjne, banki, ubezpieczyciele i międzynarodowe firmy zarządzające aktywami.

 • W jakie spółki inwestujecie?

  W ramach funduszy private equity Jet inwestujemy w małe i średnie spółki produkcyjne w Europie, a następnie łączymy je w większe platformy przemysłowe. W zależności od fazy rozwoju danej firmy, realizujemy naszą strategię poprzez wykupy, rozwój spółek, programy pomocowe i restrukturyzacyjne oraz późne etapy projektów venture. Dywersyfikujemy portfel, inwestując w różne segmenty sektora przemysłowego. Szczególnie interesuje nas nowoczesny sektor energetyczny (inżynieria mechaniczna, dystrybucja), produkcja zaawansowanych materiałów, przemysł kolejowy, motoryzacja, przetwórstwo drewna, a także inwestycje oportunistyczne (ochrona zdrowia i zdrowy styl życia).

  Fundusz Jet Industrial Lease inwestuje w nieruchomości przemysłowe (centra produkcyjne i logistyczne, a także budynki biurowe w atrakcyjnych lokalizacjach) w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusz specjalizuje się w modelu zakupu i najmu zwrotnego nieruchomości.

 • Jaka jest struktura właścicielska Funduszy Jet?

  Partnerzy Jet Investment są jednocześnie inwestorami (General Partners) Funduszy Jet. Ich udział w aktywach funduszy private equity wynosi 10-20%, a w przypadku wszystkich pozostałych funduszy od 5 do 15%. Reszta udziałów należy do inwestorów zewnętrznych (Limited Partners), wśród których są głównie zamożne osoby prywatne (HNWI) oraz czeskie i międzynarodowe instytucje finansowe.

 • Kiedy i jak sprzedajemy spółki z portfela?

  W ramach funduszy private equity rozwijamy spółki i budujemy ich wartość. Decyzję o sprzedaży podejmujemy, gdy spółka osiągnie największy potencjał rynkowy. Wyjście z inwestycji może nastąpić w dowolnym momencie, najczęściej jednak ma miejsce w drugiej połowie okresu inwestycyjnego przewidzianego dla danego funduszu.

  W przypadku Jet Industrial Lease, czyli funduszu nieruchomości, inwestujemy długoterminowo. Jednak w sprzyjających warunkach rynkowych, możemy wyjść z inwestycji w każdym momencie.

 • Jaki jest horyzont inwestycyjny Funduszy Jet?

  Horyzont inwestycyjny Funduszu Jet 1 zakończy się w 2024 roku. Zakładany horyzont inwestycyjny Funduszu Jet 2 wynosi 8+2 lata, zatem zamknięcia funduszu spodziewamy się w grudniu 2028 roku.

   Okres inwestycyjny dla Funduszu Jet 3 rozpoczął się w 2023 roku i potrwa 10+2 lata. Jego zamknięcie zakładane jest na grudzień 2034 roku.

 • Kiedy i w jakiej formie dystrybuowane są zyski dla inwestorów?

  W przypadku funduszy private equity, dystrybucja środków pochodzących z niezainwestowanej gotówki dokonywana jest na rzecz inwestorów na bieżąco, gdy fundusz dysponuje wolnymi środkami uzyskanymi z dywidendy wypłaconej przez spółki portfelowe lub z ich sprzedaży, pod warunkiem, że środki te nie zostały ponownie zainwestowane w nowe projekty. Umorzenie dokonywane jest zawsze w formie odkupienia udziałów lub poprzez dywidendę wypłacaną przez fundusz.

  W przypadku funduszu otwartego Jet Industrial Lease zwroty dokonywane są na warunkach indywidualnych, zależnie od ustaleń z inwestorem, ale zawsze w formie umorzenia udziałów. Zgodnie z warunkami umowy, inwestor może powiadomić fundusz o zamiarze umorzenia udziałów po 3 latach od ich nabycia. Umorzenie dokonywane jest w ciągu 12-15 miesięcy od złożenia powiadomienia.

 • Co to jest capital call (wezwanie do wniesienia kapitału)?

  Podpisując umowę z funduszem private equity, inwestor zobowiązuje się do przekazania zadeklarowanej kwoty kapitału. Oznacza to, że inwestor wyraża zgodę na to, by Fundusz Jet zwrócił się o te środki w okresie inwestycyjnym w ramach tak zwanego capital call (wezwania do wniesienia kapitału). W ciągu pierwszych trzech lat trwania inwestycji ma miejsce kilka wezwań do wniesienia kapitału - zazwyczaj przed planowanym nabyciem spółek do portfela. Dla przykładu, Fundusz Jet 1 dokonał sześciu wezwań do wniesienia kapitału. Po wezwaniu inwestor ma 30 dni na przekazanie żądanej kwoty. Gdy to nastąpi, inwestor otrzymuje odpowiednią liczbę udziałów w funduszu. Ponadto, po każdym wezwaniu, inwestor otrzymuje wyciąg z konta inwestycyjnego, który określa dokładną liczbę posiadanych udziałów w funduszu.

 • Czy można wyjść z funduszu przed upływem okresu inwestycyjnego?

  Umorzenie udziałów w funduszu private equity nie jest możliwe przed końcem horyzontu inwestycyjnego. Rozwiązaniem może być znalezienie nabywcy, który na drodze dwustronnej umowy i po uzyskaniu zgody Jet Investment przejmie udziały od inwestora.

  W przypadku funduszu otwartego możliwe jest wyjście z inwestycji w każdej chwili po upływie 3 lat od zawarcia umowy inwestycyjnej. Aby tego dokonać, niezbędne jest powiadomienie funduszu z co najmniej 12- miesięcznym wyprzedzeniem. Po upływie tego okresu fundusz dokonuje wykupu udziałów. Wypłata następuje w ciągu 6 kolejnych tygodni w oparciu o aktualną na dzień transakcji wartość aktywów netto (NAV).