Umorzenie udziałów w funduszu private equity nie jest możliwe przed końcem horyzontu inwestycyjnego. Rozwiązaniem może być znalezienie nabywcy, który na drodze dwustronnej umowy i po uzyskaniu zgody Jet Investment przejmie udziały od inwestora.

W przypadku funduszu otwartego możliwe jest wyjście z inwestycji w każdej chwili po upływie 3 lat od zawarcia umowy inwestycyjnej. Aby tego dokonać, niezbędne jest powiadomienie funduszu z co najmniej 12- miesięcznym wyprzedzeniem. Po upływie tego okresu fundusz dokonuje wykupu udziałów. Wypłata następuje w ciągu 6 kolejnych tygodni w oparciu o aktualną na dzień transakcji wartość aktywów netto (NAV).