Zakładana wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) z inwestycji w Fundusze Jet 2 i Jet 3 wynosi 15% rocznie – po odliczeniu kosztów i opłat. Dla otwartego funduszu nieruchomości Jet Industrial Lease zakładana stopa zwrotu to 8% rocznie. Obecnie średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji wynosi 12,69% (dla udziałów Klasy I1 a według stanu na 31 marca 2024).

Uwaga: Stopy zwrotu z inwestycji nie są gwarantowane. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych zysków.